සමාගමේ නම New Aluminum සම්භවය ලෝකයේ ඇලුමිනියම් නිෂ්පාදනය සඳහා වඩාත්ම දියුණු සැකසුම් තාක්ෂණයෙන් සම්භවය .අපි ජර්මනියේ SMS Siemag වෙතින් 6-ඉහළ CVC සීතල රෝලින් මෝල් කට්ටල දෙකක් ආනයනය කර ඇත ජර්මනියේ හර්කියුලිස් වෙතින් රෝලිං ඇඹරුම් යන්ත්‍ර කට්ටල දෙකක්; ජර්මනියේ අචෙන්බැක් වෙතින් තීරු රෝලිං මෝල් 2150 කට්ටල තුනක්.

ඔබගේ පණිවිඩය තබන්න